WHAT WE DO

The most crucial yet challenging thing to do in times like these is collaborating. HaitiNeeds is here to facilitate coordinated support efforts in the aftermath of Haiti’s August 14th earthquakes. We are providing real-time data on the needs of those helping victims on the ground, and helping volunteers and donors direct their support effectively.

Organizations looking to help

you can use HaitiNeeds to coordinate efforts with those who are already on the ground and working in the affected communities. You can see their location, and material needs, as well as contact them directly through the platform.

Those overseas looking to help

you can use HaitiNeeds to coordinate the local donation of goods or collaborate on relief efforts. If you are able to provide your skills and manpower during these times, you can also register as a volunteer or contact organizations directly to help them.

Those on the ground who need help

you can publish your organisation and their needs directly on the platform in order to get directed support. If you are looking for manpower and volunteers, you can search the volunteer database based on needed skills & competencies and contact them directly through the platform.

Still unsure how to proceed?

We’re here to help you best attain or direct your needed support. We are setting up a call center and helping on a case-by-case basis via email. Contact us through this form https://www.haitineeds.com/contact.

Those on the ground who are able to help

you can use HaitiNeeds to coordinate the local donation of goods or collaborate on relief efforts. If you are able to provide your skills and manpower during these times, you can also register as a volunteer or contact organizations directly to help them.

NOTE: We are also in the process of verifying the organisations whose work we can vouch for. Soon these organizations will be highlighted at the top of the list.

SA NOU FÈ

Sa ki pi enpòtan, men difisil nan tan sa yo se kolabore. HaitiNeeds se yon platfòm pou fasilite efò sipò kowòdone apre tranblemantè 14 dawout yo. N’ap bay done an tan reyèl sou bezwen moun k’ap ede viktim yo, epi ede volontè ak donatè dirije sipò yo efektivman

Asosasyon yo ki vle ede

nou ka itlize HaitiNeeds pou’n kowodone efò nou yo ansanm ak lòt asosasyon ki deja nan zòn nan k’ap travay nan kominote yo ki afekte. Nou ka we kote yo ye a, ki materyèl yo bezwen, epi nou ka kontakte yo dirèkteman sou platfòm nan.

Moun lòt bò a ki vle ede

nou konnen li ka difisil pou’w konnen kijan nou ka ede epi kisa espesyalman moun yo bezwen. Pi bon fason pou sipòte se ede moun ki deja prezan nan kominote afekte yo avèk materyèl yo bezwen. Nou ka itilize HaitiNeeds pou’n jwenn asosasyon ou ka ede epi oswa ou ka fè donasyon pou yo dirèkteman sou sit yo oswa ou ka kontakte yo pou kowòdone donasyon lokal yo. Menm si nou rekòmande don monetè yo pou asosasyon yo ka jwenn materyèl ki nesesè lokalman, si ou gen materyèl ke w’ap chèche bay soti nan lòt bò a, n’ap tou ajoute enfòmasyon sou konpayi anbake k’ap bay voye materyèl yo an Ayiti gratis pandan tan sa yo.

Moun k’ap travay Ayiti ki bezwen èd

nou ka pibliye asosasyon nou ansanm ak kisa nou bezwen dirèkteman sou platfòm HaitiNeeds nan pou’w jwenn sipò. Si w’ap chache volontè ak moun ki ka ede travay w’ap fe a, ou ka gade nan baz done volontè yo selon konpetans yo epi kontakte yo dirèkteman nan platfòm la.

Moun Ayiti ki vle pote èd

nou ka itlize HaitiNeeds pou’n kowòdone donasyon lokal yo epi kolabore avèk moun yo k’ap travay nan zòn afekte yo. Si’w kapab ede avèk konpetans ou genyen yo, ou ka anrejistre tet ou antanke volontè oubyen ou ka kontakte asosasyon yo dirèkteman pou ede yo.

Ou toujou fin ensèten de kisa’w ka fe?

Nou la pou’n ede’w jwenn èd ou bezwen an oubyen bay sipò jan’w kapab. Ou ka kontakte nou avèk fòmile sa a epi n’ap ede’w dirèkteman: https://www.haitineeds.com/contact

REMAK: Nou nan pwosesis pou verifye òganizasyon yo nou fè plis kredi. Byento òganizasyon sa yo pral monte nan tèt lis la.